برخی از معایب و عوارض سایر بالشتکهای مشابه

 

کیسه آب گرم  : نیاز به آب جوش جهت پرکردن کیسه داشته و احتمال خطرسوختگی به دنبال پرکردن کیسه ، باز شدن درب کیسه یا سوراخ شدن کیسه آب گرم را به همراه دارد . همچنین با توجه به جنس لاستیکی کیسه های آب گرم ،بعد از سرد شدن کیسه آب گرم خود تبدیل به یک جسم سرد آزار دهنده می شود.

پدگرمایی الکتریکی : با توجه به برقی بودن آن ،کابل های برق می توانند خطرات اتصالی وآتش سوزی ونیز برق گرفتگی به دنبال تماس با بدن را به همراه داشته باشد ، همچنین با توجه به گرمای زیاد آنها پوست بدن به تدریج به گرمای بالا  عادت کرده و واکنش دفاعی نشان نمی دهد، در حالیکه این حرارت زیاد در حال فعال سازی سلولهای سرطانی پوست بدن می باشد.

مدت زمان استاندارد جهت کمپرس گرم بر اساس دانش پزشکی ترموتراپی ، حداکثر 20 دقیقه بوده و بیشتر از آن مضر و سرطان زا  می باشد.

پد گرمایی ژله ای : می بایست در آب جوش غوطه ور شده وبرای گرم شدن به مدت زمان زیادی نیاز دارد. همچنین خطرایجاد آلودگی شیمیایی به دنبال سوراخ شدن پدهای ژله ای و خروج مواد شیمیایی درون آن محتمل می باشد.

بالشتک گندم : خطر آتش گرفتن و ترکیدن ذرات گندم بسیار کوچک و خشک ، احتمال فاسد شدن یا پوسیدگی و نیزایجاد بوی نامطبوع در اثر رطوبت و همچنین احتمال پراکندن ذرات و عوامل قارچ زا از آن وجود دارد .ذرات و غبار خارج شده از آن سبب ایجاد بیماریهای سینوسی و آلرژی می شود.

بالشتک برنج : خطر سوختن و ایجاد بوی نامطبوع در اثر گرم کردن بالشتک برنج و همچنین خارج کردن ذرات و عوامل قارچ زا و آلرژن از آن وجود دارد.

 

کیسه آب گرم  : نیاز به آب جوش جهت پرکردن کیسه داشته و احتمال خطرسوختگی به دنبال پرکردن کیسه ، باز شدن درب کیسه یا سوراخ شدن کیسه آب گرم را به همراه دارد . همچنین با توجه به جنس لاستیکی کیسه های آب گرم ،بعد از سرد شدن کیسه آب گرم خود تبدیل به یک جسم سرد آزار دهنده می شود.

پدگرمایی الکتریکی : با توجه به برقی بودن آن ،کابل های برق می توانند خطرات اتصالی وآتش سوزی ونیز برق گرفتگی به دنبال تماس با بدن را به همراه داشته باشد ، همچنین با توجه به گرمای زیاد آنها پوست بدن به تدریج به گرمای بالا  عادت کرده و واکنش دفاعی نشان نمی دهد، در حالیکه این حرارت زیاد در حال فعال سازی سلولهای سرطانی پوست بدن می باشد.

مدت زمان استاندارد جهت کمپرس گرم بر اساس دانش پزشکی ترموتراپی ، حداکثر 20 دقیقه بوده و بیشتر از آن مضر و سرطان زا  می باشد.

پد گرمایی ژله ای : می بایست در آب جوش غوطه ور شده وبرای گرم شدن به مدت زمان زیادی نیاز دارد. همچنین خطرایجاد آلودگی شیمیایی به دنبال سوراخ شدن پدهای ژله ای و خروج مواد شیمیایی درون آن محتمل می باشد.

بالشتک گندم : خطر آتش گرفتن و ترکیدن ذرات گندم بسیار کوچک و خشک ، احتمال فاسد شدن یا پوسیدگی و نیزایجاد بوی نامطبوع در اثر رطوبت و همچنین احتمال پراکندن ذرات و عوامل قارچ زا از آن وجود دارد .ذرات و غبار خارج شده از آن سبب ایجاد بیماریهای سینوسی و آلرژی می شود.

بالشتک برنج : خطر سوختن و ایجاد بوی نامطبوع در اثر گرم کردن بالشتک برنج و همچنین خارج کردن ذرات و عوامل قارچ زا و آلرژن از آن وجود دارد.